SmarThuis

Een Smart huis voor iedereen

Algemene voorwaarden
Smarthuis: Smarthuis, gevestigd te Swifterbant onder KvK nr. 81564821.
Klant: degene met wie Smarthuis een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Smarthuis en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Smarthuis.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Smarthuis hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Smarthuis hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Smarthuis te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Smarthuis niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen
andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen
uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model
overeenstemmen.


Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Smarthuis gerechtigd een rente
van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Smarthuis.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Smarthuis zijn verplichtingen opschorten totdat de klant
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Smarthuis op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Smarthuis, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Smarthuis te betalen.


Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Smarthuis gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten
aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Smarthuis roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Smarthuis, tenzij
partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht/retourneren
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave
van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt

  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,

badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s,

etc.)
  • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

  • het product geen los tijdschrift of losse krant is

  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
o zodra de consument het eerste product
o bij een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@smarthuis.eu,
indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Smarthuis,
https://smarthuis.eu, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Smarthuis, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te
vervallen.
5. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons te worden verstuurd; de consument
betaalt de kosten van het terugsturen. De consument draagt het risico voor een retourzending. Wij
adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat
u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.
6. Als u een defect artikel terugstuurt naar smarthuis.eu, dan ontvangt u een gratis
antwoordnummer van de klantenservice. De verzendkosten zijn dus voor rekening van smarthuis.eu.
Uiteraard kunt u de producten ook zonder voorafgaande mededeling retourneren, dan zijn de kosten
wel voor u. Als er geen sprake is van een defect artikel, dan betaalt u de kosten van het retour sturen
zelf.
7. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de
wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Smarthuis deze kosten binnen 14 dagen na
ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op
voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Smarthuis heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. Smarthuis kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder
zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Smarthuis heeft
voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Smarthuis.
3. Smarthuis is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg
van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Smarthuis
te verrekenen met een vordering op Smarthuis.


Eigendomsvoorbehoud
1. Smarthuis blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al
zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Smarthuis op grond van wat voor met Smarthuis
gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de
nakoming.
2. Tot die tijd kan Smarthuis zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Smarthuis een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft Smarthuis het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Smarthuis, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Smarthuis het
recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Smarthuis kan tegenwerpen.


Levertijd
1. De door Smarthuis opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft
afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Smarthuis.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Smarthuis niet binnen 14 dagen na
daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.


Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten
tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.


Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,
alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een
aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Smarthuis niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan
Smarthuis, bij gebreke waarvan Smarthuis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele
schade.

Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is
het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen
geheel voor rekening van de klant.


Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt
door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product
ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Vrijwaring
De klant vrijwaart Smarthuis tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
Smarthuis geleverde producten en/of diensten.


Klachten
1. De klant dient een door Smarthuis geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Smarthuis daarvan zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Smarthuis uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
Smarthuis in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
leiden dat Smarthuis gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.


Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Smarthuis.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Smarthuis ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Smarthuis een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Smarthuis
verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Smarthuis
1. Smarthuis is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Smarthuis aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Smarthuis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Smarthuis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt
tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus
zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
verplichting.


Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Smarthuis vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Smarthuis toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Smarthuis niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Smarthuis in verzuim is.
3. Smarthuis heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Smarthuis
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant
zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
Smarthuis in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Smarthuis kan
worden toegerekend in een van de wil van Smarthuis onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor
de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Smarthuis kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Smarthuis 1 of meer verplichtingen naar de
klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Smarthuis er weer aan kan
voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Smarthuis is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als
het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden
1. Smarthuis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Smarthuis zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Smarthuis.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Smarthuis bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor
ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Smarthuis is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.